۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

بعد از 13 روز هک شدن جیمیل و وبلاگم

بعداز 13 روز هک شدن جمیل و وبلاگم به کمک یکی از دوستانم در کانادا پس گرفتم.

رضا شهابی14 کیلو وزن کم کرده استرضا شهابی در سی دومین روز اعتصاب خوراک خود 14 کیلو وزن کم کرده است.


به گزارش خبرنگار رادیو فرهنگ:رضاشهابی فعال جنبش سندکای کارگری در سی دومین روز از اعتصاب خوراک خود وضعیت جسمی مناسبی ندارد واز ضعف جسمی رنج می برد .
بنابه گفته یک منبع آگاه ،پزشک بهداری زندان هر بار پس معاینه می گوید اگر به رضا شهابی سرم وصل کنم نامه می نویسم که او دست از اعتصاب کشیده است ورضا شهابی مانع از تزریق سرم می شود

رضا شهابی در سی دومین روز اعتصاب خوراک خود 14 کیلو وزن کم کرده است
به گزارش خبرنگار رادیو فرهنگ:رضاشهابی فعال جنبش سندکای کارگری در سی دومین روز از اعتصاب خوراک خود وضعیت جسمی مناسبی ندارد واز ضعف جسمی رنج می برد .
بنابه گفته یک منبع آگاه ،پزشک بهداری زندان هر بار پس معاینه می گوید اگر به رضا شهابی سرم وصل کنم نامه می نویسم که او دست از اعتصاب کشیده است ورضا شهابی مانع از تزریق سرم می شود