۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

حمله به سفارت رژیم در برلین ستودنی ست

 هموطنان مسئولیت پذیر ، رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی را تنها با قهر سازمان یافته می توان سرنگون ساخت. به امید هیچکس ننشینید. بخودتان اتکا کنید و به خیابانها بیایید. بدون تردید این رژیم در حال فروپاشی ست. اما مطمئن باشید که این جنایتکاران آزادانه قدرت و حاکمیت خود را برای شما رها نخواهند کرد.

تا هنگامیکه شما به خیابانها نیایید و اعتر
اضی ننمایید . این جنایتکاران با سرکوب و کشتار جوانانتان به حیات خود ادامه خواهند داد. تجارب سی وسه سال گذشته نشان داده است که آنها برای جامعه متمدن بشری و حقوق بشرش هیچ پشیزی قایل نیستند. و اگر برایشان حتی ایجاب نماید، میلیونها نفر از شما را برای ادامه حیات خودشان خواهند کشت.
باید برای برچیدن جرثومه ننگ آخوند، بازاری و پاسدار به خیابانها بیایید.
بدون تردید سرنگونی رژیم در کارجمعی و سازمانیافته شما و در خیابنهای تهران رقم خواهد خورد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر